miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Právní rozbory / Přejetí chodníku mezi silnící a prostorem mimo komunikaci
Autor Zpráva
Tomasman
Člen
# Zasláno: 14 Dub 2011 16:55
Odpovědět 


Stalo se mi následující. Jde o šikanu policie a dohnání předpisů ad absurdum?

Kdesi v Plzni (ale mohlo to být kdekoliv jinde) je ulice, podél ní chodník, vedle pak volný prostor (plac pro zaparkování auta, zadní přístup k budově, apod.). Avšak nikde není připravený vjezd (prostor je jen volná plocha bez zábran podél chodníku), u chodníku není nikde snížený obrubník pro snadné najetí.

A tedy jsem autem ze silnice, po ohleduplném ověření že nijak neohrozím nikoho na chodníku, co nejkolměji překřížil chodník a dostal se tak do onoho volného prostoru. Poznamenávám, že na tento prostor se nelze dostat jinak, než přejetím přes chodník. (jeho vlastnictví tady nehraje roli, někomu zcela jistě patří, ale o stání na cizím pozemku zde nešlo, dejme tomu že majitel toto najetí na jeho pozemek schvaluje)

Samozřejmě kdesevzaltusevzal policajt a dostal jsem 100 kč za "jízdu po chodníku". Ano, nevznášel jsem se s autem nad chodníkem, ale jízdou po chodníku bych nazval spíš podélné používání prostoru pro chodce, než jeho překřížení. Byl jsem spíš pobaven, že je ze mě pirát pokutovaný za jízdu po chodníku, než že bych stokorunu odmítal zaplatit a chtěl ztrácet čas ve správním řízení..

Ale nedá mi to nezeptat se na názor. Co si o tom myslíte? Samozřejmě v zákoně je něco v tom smyslu, že chodník nesmí být kromě vyjmenovaných případů používán jinak, a auto jedoucí po chodníku to "jinak" naplňuje. Nicméně není to přehnané, pokud jde opravdu o vjetí do místa mimo pozemní komunikaci tak, že při tom kolmo přejedu chodník mezi silnicí a tím místem??

Budu rád za Vaše názory a případně citace konkrétních ustanovení zákona a vyhlášky. Sám jsem si poté něco z toho přečetl - ve správním řízení bych to asi neuhádal, dotaženo do extrému jsem zákon porušil. Ale....

Tomáš

tix0575
Člen
# Zasláno: 14 Dub 2011 18:37
Odpovědět 


(Tomasman: z.č. 361/2000 § 23
Vjíždění na pozemní komunikaci 1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
(3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

z.č. 13/1997 § 42a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

b) v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,

Podle mne jsi se porušení z.č. 361/2000 nedopustil, protože jsi nikoho neohrozil ani neomezil. Stejně tak jsi neporušil z.č. 13/1997, protože ty jsi neužil chodník k jízdě, ale chodník jsi jen překonal jako překážku. A když už, tak policista nemá oprávnění řešit přestupek v blokovém řízení a musí ho oznámit správnímu orgánu, tedy silničnímu správnímu orgánu ...nejspíše obec s rozšířenou působností. Mám za to, že ve správním řízení by jsi měl docela slušnou šanci uspět.

Když už bych tě pokutoval, tak jedině za zábor veřejného prostranství §47/1g z.č. 200/1990, což je ten tvůj plac za chodníkem :D Ovšem to opět nemůže řešit PČR blokově, ale jenom MP!

Tomasman
Člen
# Zasláno: 15 Dub 2011 09:00
Odpovědět 


A co tohle:

§53 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

- tohle jsem měl na mysli, že bych asi neuhádal, nebo je v zákoně výslovně něco o tom překonání překážky..?

tix0575
Člen
# Zasláno: 15 Dub 2011 09:17
Odpovědět 


Tomasman: spíše by bylo potřeba se podívat na to jak to tam vypadá stavebně, protože pokud na pozemek potřebuješ přístup, tak by tam měl být nějaký sjezd. Pokud není, tak si chodník označím za překážku a opatrně ji překonám, čímž vyhovím druhé větě v tvém §. (překonání překážky je upraveno §2/ee a § 45). Tvoje ustanovení by se spíše týkalo toho, kdyby jsi po chodníku jel podélně..tedy nějakou dobu, nikoliv nezbytně nutnou k překonání překážky.

Tomasman
Člen
# Zasláno: 15 Dub 2011 10:27 - Změnil/a: Tomasman
Odpovědět 


Stavebně je to prostě plac, tolerovaný k parkování. Více pozemků, něco v soukromých rukách, něco města, nijak neodlišené. Takže předpokládám, kdyby se jim tohle nelíbilo a já při stání na té soukromé části trval na tom, že majitel souhlasí, tak bez jeho vyjádření že nesouhlasí s tím nemohou nic dělat.

Vypadá to takhle
foto
satelit

Nedávno přestal být k dispozici jiný pozemek, který měl nájezd a dalo se tam z něj dostat, teď nelze jinak než takhle přes obrubník a chodník. A jestli potřebuju přístup - no asi potřebuju, když tam chci zaparkovat, nebo to není dostatečný důvod?

Tomasman
Člen
# Zasláno: 15 Dub 2011 10:36
Odpovědět 


(překonání překážky je upraveno §2/ee a § 45).

No nevím, jestli se pod to dá chápat ten chodník podél silnice?

ee) překáţka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace,

§ 45
Překáţka provozu na pozemních komunikacích
(1) Kdo způsobil překáţku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.1)
(2) Není-li moţno překáţku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji její původce označit a ohlásit policii.
(3) Překáţka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, například červeným praporkem, dopravním zařízením „Zábrana pro označení uzavírky", „Směrovací deska", „Pojízdná uzavírková tabule" nebo vozidlem vybaveným zvláštním výstraţným světlem oranţové nebo modré barvy. Za sníţené viditelnosti musí být dopravní zařízení doplněno výstraţným světlem ţluté barvy. Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstraţným trojúhelníkem,2) platí § 26 odst. 3 a pro označení vozidla za sníţené viditelnosti téţ § 33 odst. 2.
(4) Je-li překáţkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo stráţník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
(5) Podrobnosti o označení překáţky provozu na pozemních komunikacích upraví prováděcí právní předpis.

tix0575
Člen
# Zasláno: 15 Dub 2011 13:35
Odpovědět 


Tomasman: a jakou pokutu si udělil policista co tam stojí zaparkovaný a dokonce na chodníku? :D Beru to tak, že jsi sponzoroval PČR 100 Kč, protože za tohle by měl větší problém on než ty! Jak asi vyřešil ostatní zaparkovaná vozidla??
Když budeme řešit jenom jízdu po chodníku, tak já bych spíše vycházel ze z.č.13/1997, Definice chodníku neexistuje, je to jen komunikace IV tř. vyhrazená chodcům nepřístupná provozu silničních motorových vozidel, nebo kde se umožněn smíšený provoz (parkování na chodníku). Pokud by jsi po něm jel, tak je to zvláštní užívání a musel by jsi mít souhlas majitele komunikace, ten se nevyžaduje v případě veřejně prospěšné stavbu §25. Takže nejdříve by jsi musel se jít podívat do pasportu komunikace jak je tam označena a v jakém je režimu..teprve pak můžeš tvrdit to, nebo ono. Tak by jsi měl jít za vlastníkem komunikace (obec) a ten ti dát povolení k přejetí ;) což by na tebe koukali asi jako na ... Naopak majitel by si měl zařídit povolení ke zřízení sjezdu aby se nedopouštěl přestupku dle §42a/1f.
Každopádně tohle nemůže řešit na místě BP PČR.
Pak je zde problém veřejného prostranství a jeho neoprávněný zábor, protože zde nezáleží na vůli soukromého majitele pozemku, neboť se na to ohled nebere.
Proto bych to osobně řešil tou překážkou a pokud by chtěl být ještě důležitější, tak bych do toho namontoval krajní nouzi :D

Tomasman
Člen
# Zasláno: 20 Dub 2011 11:15
Odpovědět 


"jakou pokutu si udělil policista co tam stojí zaparkovaný a dokonce na chodníku" - tohle je vyjímečně v pořádku, přejížděl tamtudy ven z toho placu, a pod majákama (mobil nezachytil)

jinak díky za tipy

Tomasman
Člen
# Zasláno: 20 Dub 2011 11:19
Odpovědět 


Jinak jsem zjistil, že místo celého přejíždění obrubníku a odírání si zástěrek mohu parkovat v krajním pruhu té tříproudovky, takže jestli mě pánové budou vyhánět z placu, který jim nepatří, postavim jim to na silnici :-) A je mi jedno, že tam budu dělat chaos v provozu na průtahu, protože zákazová značka tam není, křižovatka dost daleko, připojovací ani odbočovací pruh většina z toho není, rozhledu na značku nebránim. Tak snad jsem nic nepřehlédl a lze tam fakt zaparkovat :-) Alespoň než tam obratem doplní značku.

FrankJScott
Člen
# Zasláno: 16 Led 2023 20:58
Odpovědět 


For the people asking about fxcm demo, best crypto trading app reddit, forex trading strategies, trader ftmo, metatrader broker, automate robinhood trading, I highly recommend this high rated crypto trading blog or auto trading system software, legit auto trading platform, netdania forex and stocks, nadex forex, automatic buy sell stock software, mt4 robot trading, and don't forget this top crypto trading forum alongside all metatrader 4 indicators, trader cfd, binance us margin, bollinger bands and rsi divergence, foreign exchange broker, best crypto for intraday trading, and don't forget this high rated crypto trading details which is also great. Also, have a look at this new crypto trading tips not to mention tradersway broker, ally forex, tfs price action trading, crypto you can buy on robinhood, interactive brokers cfd, brokers with low minimum deposit, and don't forget this useful crypto trading url on top of auto trading software forex market, tradestation crypto list, online forex brokers, xm broker minimum deposit, best way to day trade crypto, option robot, and don't forget useful crypto trading tips which is also worth a look. I also recommend this recommended crypto trading forum alongside all primexbt fees, robinhood automated investing, best website to trade crypto, amibroker auto trading afl, best forex brokers for algo trading, free bot for forex trading, alongside all this excellent crypto trading details as well as app for cryptocurrency trading, etoro islamic account, auto trading signal software, top crypto brokers, buy forex online, top automated trading platforms, on top of updated crypto trading info alongside all top 5 forex brokers, bots automated trading reddit, automated trading sites, robot trading autotrade, binance bot free, rsi divergence and convergence, which is also great. Finally, have a look at this top rated crypto trading forum with forex trading plan, tresorfx, automated forex signals, top 10 crypto exchanges, top crypto exchanges in the world, webull for crypto, for good measure. Check more @ Top Crypto Trading Site a135a84

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je čtyři mínus jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás forum software miniBB™ © 2001-2023, Strážníci