miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / Obecná diskuze k webu Strážníci.com / 1.1.2009 rozšíření pravomocí MP
Autor Zpráva
krisotek
Člen
# Zasláno: 31 Čec 2008 21:36
Odpovědět 


V souvislosti se změnou zákona o obecní policii se mění také některé další zákony; tyto změny mající vliv na činnost obecní policie jsou uvedeny zde (níže uvedené změny se rozumí s účinností od 1.1.2009) :
Pozn.: Nejsou zde uvedeny změny, které nic nemění na pravomoci strážníka obecní policie.


Změna zákona o přestupcích
(z.č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
V § 21 (přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy) odst. 1 se písmeno j) zrušuje (přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem, nebo neoprávněně užívá na vozidle barevného provedení nebo označení používaného na motorových vozidlech obecní policie, anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného).
Pozn.: Tento přestupek je přesunut přímo do zákona o obecní policii, a to do § 28 odst. 3. Jelikož projednávání tohoto přestupku je svěřeno obci, může pak tento přestupek projednávat v blokovém řízení i strážník obecní policie.

V § 86 písmeno d) (v blokovém řízení mohou projednávat) zní:
d) obecní policie přestupky
1. jejichž projednávání je v působnosti obce,
2. proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),
4. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Pozn.: Strážník bude oprávněn řešit na místě v blokovém řízení i jízdu potahovými vozidly a ručními vozíky v rozporu s pravidly silničního provozu.Změna zákona o silničním provozu
(z.č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)V § 6 odst. 2 písm. c) (jakých řidičů se netýká povinnost být připoután na sedadle bezpečnostním pásem) :
řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie, řidiče vozidla jednotky požární ochrany a záchranného vozidla Horské služby při řešení mimořádných událostí8a) a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby v případech, kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem výkonu dalších povinností.

V § 9 odst. 3 (povinnost přepravované osoby být připoutána na sedadle bezpečnostním pásem) :
neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství při plnění jejich služebních povinností, obecní policii při plnění úkolů podle zákona, hasiče ve vozidle požární ochrany a záchranáře v záchranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka zdravotnické záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi zdravotní péči.

Pozn.: Strážníci již nebudou muset být připoutáni při jízdě ve služebním vozidle v rámci plnění úkolů obecní policie.

V § 6 odst. 6 (zdravotní důvody, které dovolují se nepoutat na sedadle bezpečnostním pásem):
Zdravotní důvody musejí být doloženy lékařským potvrzením, kromě případů, kdy aktuální zdravotní stav zřejmě vypovídá o nenadálých zdravotních potížích projevujících se v naplnění zdravotních důvodů podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. a). Toto potvrzení musí mít řidič nebo přepravované dítě nebo osoba doprovázející přepravované dítě za jízdy u sebe a na požádání policisty nebo strážníka obecní policie je musí předložit ke kontrole; v případech, kdy se nejedná o trvalý stav, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu 1 roku. Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti a vzor lékařského potvrzení.

Pozn.: Strážník bude též oprávněn požadovat předložení výše uvedených dokladů.


V § 51 (Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru) :

(1) Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.
(2) Odstavec 1 neplatí pro přepravu příslušníků hasičských záchranných sborů, příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů a strážníků obecních policií při plnění jejich úkolů a jiných osob při plnění úkolů civilní ochrany a při živelní pohromě.

Pozn.: Strážníci budou moci nově plnit úkoly obecní policie i na území jiné obce, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav, a to bez ohledu na to, zda tato obec má své strážníky či v jakém kraji se nachází. Proto se jim také může hodit i výše uvedená výjimka.

V § 79 odst. 1 písm. c) bodě 2. (oprávnění strážníka zastavovat vozidla) :
1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na
přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

Pozn.: Potvrzení (rozšíření) pravomocí v případech, kdy bylo sporné, že řidič porušuje přímo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.


V § 79 odst. 2 :
(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP" podle zvláštního právního předpisu13) ze směru jízdy zastavovaného vozidla a to zepředu i zezadu.

Pozn.: Strážníci obecní policie jsou opět oprávněni zastavovat vozidla pomocí „STOPky", a to jak zepředu, tak i zezadu.

V § 79 se odstavec 8 zrušuje.
(8) K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.

Pozn.: Strážníkům obecní policie je odebráno oprávnění měřit rychlosti vozidel. Dohodou Senátu s ministrem vnitra má být předložena změna této novely tak, aby mohli strážníci měřit rychlosti i po 31.12.2008 (viz sloupec Zprávy na titulní stránce těchto webových stránek).

V § 122 odst. 5 (centrální registr řidičů) :
(5) Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie, obecní policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.

Pozn.: Konečně si budou moci strážníci sami zjistit potřebné údaje o řidiči (spáchané přestupky a jejich recidiva, odnětí řidičského oprávnění, stav bodů apod.).
Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
(z.č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

V § 16 odst. 1 se slovo „cizí" zrušuje a odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
(1) Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
(2) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem9a), odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne, provede se odborné lékařské vyšetření.
(3) Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem jiné návykové látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s užitím jiné návykové látky.
Pozn.: Na jednu stranu nebude potřeba za výše stanovených podmínek provádět odborné lékařské vyšetření; postačí výsledek dechové zkoušky (osobně se však nedomnívám, že tomu tak může být ve všech případech), ale na druhou stranu nové znění výše uvedených odstavců již neumožní vyzvat k orientačnímu vyšetření, pokud bude osoba např. ohrožovat veřejný pořádek (vzbuzuje veřejné pohoršení).

V § 17 odstavec 3 zní:
(3) Za dopravu osob do záchytné stanice odpovídá osoba, která k vyšetření podle § 16 odst. 4 vyzvala.
Pozn.: V případě obecní policie již nemusí dopravu do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice zabezpečovat Policie ČR.

hern
Člen
# Zasláno: 1 Srp 2008 20:59
Odpovědět 


Pořád malé pravomoci. Potřebovalo by legálně lůzu řezat pendrekem na veřejnosti , aby si zapamatovali kde mají místo v řadě!

miluna
Člen
# Zasláno: 3 Srp 2008 16:37
Odpovědět 


milá herno, můžete prosím nějakým srozumitelným způsobem definovat ,,lůzu..?? děkuji

e policeman
Člen
# Zasláno: 4 Srp 2008 06:14
Odpovědět 


miluna
Dotaz byl položen uživateli "hern".Přesto si dovolím připojit svůj názor,kdože je například "lůza".
Zfetovaný dredař s plnou hubou lidských práv obtěžující svými drmolivými žvásty okolí.Opilý,smradlavý a špinavý bezdomovec(jistě ne z vlastní vůle) močící na lavičku autobusové zastávky,který nemíní opustit prostory ČSAD.
Jistě i Vám něco napadne.Nebo sedíte pořád doma?

krisotek
Člen
# Zasláno: 4 Srp 2008 12:38
Odpovědět 


Vůbec to neřeš, ono k 31.12.2008 končí u státní policie tzv. přechodné období 3 let, kdy mohou všichni odejít podle starého zákona po 10 letech na výsluhu, pak již po novém roce po 15 letech, takže všichni stejně zmizí A KDO BY POTOM BYL NA ULICI ? PŘECI MĚSTSKÁ POLICIE, STÁTNÍ JE TOTÁLNĚ V ROZKLADU.. A stejně strážníci budou měřit rychlost, jde o to, že by to nikdo již nedělal. každý ví, že je to byznys , a proto chtějí poslanci, aby pokuty šli do státní pokladny.Teď jsem byl v Německu a normálně ve vesnici zaparkovaný trojkový golf a v něm radar a s nímá neustále, jo a nikdo v něm není prostě automat. pak akorát příjde obsílka zapalaťte pokutu.

miluna
Člen
# Zasláno: 4 Srp 2008 12:45
Odpovědět 


á ha, dredaře nemám rád, když něco drmolí otočím se a jdu pryč. Špinavý smradlavý bezdomovec ve mě spíš vzbudí soucit, nicméně je to jeho život otočím se a jdu pryč. Když bude dělat něco co nechci, upozorním ho na to. Pokud dělá že neslyší upozorním ještě jednou a pak ho případně vykopu pryč. Myslím ale, že lidská bytost je svobodná a každý ať si dělá co chce, samozřejmě jen potud, pokud neomezuje práva jiných. Z příspěvku pana s nickem ,,hern,, mám nevímproč pocit, že on je ten bůh a běžní lidé na ulici, kteří nedejbože třeba přehlédli nevhodně umístěnou značku, jsou ta lůza. Pokud chtěl někdy někdo spasit svět klackem, vždycky to skončilo nějakou strašlivou katastrofou.

krisotek
Člen
# Zasláno: 4 Srp 2008 13:14
Odpovědět 


pro MILUNA
...mě je to jedno, ale řeknu jednu věc, bezdomky chlastaj a na práci serou, prostě je takovej život baví. Jejich láska je ulice a krabicové víno. A když jsou pod vlivem alkoholu a to jsou skoro pořád, tak jejich agresita nezná meze.

hern
Člen
# Zasláno: 4 Srp 2008 16:47
Odpovědět 


Lůza - bezdomovec, feťák, anarchista, skin, debil, který blbě kecá a nemá důvod. Bez výzvy seřezat pendrekem a byl by klid. JJ, zlatí komunisti, byl pořádek a zdejší pepci, miluny a jiný odpad by měli vystarané :))

e policeman
Člen
# Zasláno: 6 Srp 2008 12:44
Odpovědět 


hern
"Lůza - bezdomovec, feťák, anarchista, skin, debil, který blbě kecá a nemá důvod. Bez výzvy seřezat pendrekem a byl by klid. JJ, zlatí komunisti, byl pořádek a zdejší pepci, miluny a jiný odpad by měli vystarané :))"

Akorát s těmi komouši nemohu souhlasit!Sice lidi měli strach z policajtů,ale to není dobře.Lepší je "přirozený respekt" jestli mi rozumíte.Ale v tom je ten háček.Lidi jsou h*ovada a přesně ví jaká mají práva.Na povinnosti kašlou.
A ještě jedna technická (off topic). Skin je co ? Dle mne skin NEROVNA SE neonacista anebo fasoun!.Ale to je téma nadlouho.A vlastně co,já extrémy nemám rád.
Hezký den

Ambermoon
Člen
# Zasláno: 23 Zář 2008 09:01
Odpovědět 


Nové pravomoce:
nic co by neměly jiné městské policie na západ od nás již dávno, je to jen logické a nutné aktualizování pochybených zákonů na úroven jakž takž slušnou pro nutnou práci MP

BTW: je zajímavé jak někteří nadávají na MP,ale proti PČR nic nemají, přitom u některých MP tvoří jejich členy až 50% bývalých členů PČR a podle mě toto % ještě vzroste...

jarka
Člen
# Zasláno: 23 Zář 2008 17:24
Odpovědět 


Podle statistik ministerstva práce a soc. věcí se 93% příslušníků městských policií rekrutuje z absolventů Úřadu práce kde byli evidováni průměrně 5 měsíců.

Roman
Člen
# Zasláno: 23 Zář 2008 18:36
Odpovědět 


jarka:
Dejte mi prosím na to Vaše tvrzení reálný podklad, pokud tak neučiníte beru Vaše lživé tvrzení za "pepkův blábol".

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je šest mínus šest?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás online community script miniBB™ © 2001-2021, Strážníci