miniBB: free php bulletin board and forum softwareStraznici.com - forum 
 - Diskuze - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -
www.straznici.com fórum / OFFTOPIC / Zajímavá statistika
<< . 1 . 2 .
Autor Zpráva
straznikMP
Člen
# Zasláno: 14 Úno 2009 12:44
Odpovědět 


e policeman : tak to vám závidíme. U nás je spolupráce opravdu katastrofa. Nevím proč,ale prostě to neklape. Když je potřebujeme k TČ, tak zrovna OOPČR nikoho nemá a přijedou jako k běžnému občanovi tak za 1 hod.(jak,kdy) . Ale když chytneš a zadržíš hledanou osobu ve tři ráno, tak jsou tam za dvě min. a ráno čteš v novinách jak při běžné kontrole kolegů od PČR našli hledanou osobu....

e policeman
Člen
# Zasláno: 14 Úno 2009 16:49
Odpovědět 


straznikMP
Ale k věci.U nás opravdu spolupráce mezi policejí státní a městskou existuje.A zatím, na drobné problémy, FUNGUJE.A to je podstatné.

Hezký den všem

qqq
Člen
# Zasláno: 16 Úno 2009 13:00
Odpovědět 


straznikMP Máte špatné PR ze strany Vašeho města :-) Je to od kluků sviňárna, ale bohužel stává se. Mimochodem, jako městská policie máte páky, jak to těmto "kolegům" trochu vysvětlit... spolupráce je nutná OBOUSTRANNĚ nebo vůbec.

Citizen X
Člen
# Zasláno: 16 Úno 2009 14:23
Odpovědět 


U nás, když strážníci někoho zadrží nebo vypátrají, tak se většinou v novinách dočteme od mluvčí PČR, že "policejní hlídka zadržela".... jak si to čtenář vyloží, je asi jasné.

qqq
Člen
# Zasláno: 16 Úno 2009 17:04
Odpovědět 


Citizen X Vaše město má pomalou mluvčí :-) Navíc si myslím, že můžete zapůsobit i u policejní mluvčí "ve spolupráci s městskou policií byl policejní hlídkou zadržen..." je pochválení obou složek ne :-)

volkswagen
Člen
# Zasláno: 17 Úno 2009 10:33
Odpovědět 


Takže postupně:
Usama:
Pokus o hození odpovědnosti za vykradení auta na vlastníka no to je super, tohle vás učili? Jak to souvisí s povinnostmi návštěvníka kulturní akce mi jistě vysvětlíte.

sas:
Vždyť je úplně jedno, kdo vás na ty odtahy posílá, potvrzujete, to, co už bylo mnohokrát řečeno - prostě jenom odtahujete, na co se potom zabývat čímkoliv jiným, když jenom to (bez botiček) tvoří více než 50% úkonů? Jinak dojezdovou dobu na odtažení máte lepší než RZ, tomu říkám perfektní práce. Na to pak není třeba žádných vícenákladů - kol, skůtrů, H3, lodí, koní atd... ;-) Vždyť to, co děláte nejvíc (odtahy) máte perfektně zvládnuté.

qqq
Člen
# Zasláno: 18 Úno 2009 09:24 - Změnil/a: qqq
Odpovědět 


volkswagen
Pane kolego, usama to myslí dobře, jek se asi špatně vyjádřil. Pokud bych nebyl ve věci obeznámen, tak bych to asi také dobře nemusel pochopit.

Zavinění v občanském právu semozřejmě existuje. Existuje i odpovědnost za škody způsobené, kdy za škodu odpovídá ten, kdo jí způsobil, což je logicky i osoba, která něco zanedbala.
Uvedu to na příkladech: Půjdete-li do obchodu a tam vezmete z regálu lahev s alkoholem, která vám před pokladnou upadne, tak jde zavinění za způsobenou škodu za Vámi a jste povinnen tuto lahev majiteli (obchodu) zaplatit. Pokud tuto lahev zaplatíte a ona Vám upadne za pokladnama, tak opět je zavinění za způsobenou škodu na Vaší straně. V tomto případě se ovšem osoba majitele a osoba, která škodu způsobila střetávají v jedné osobě, tak Vám jedině zbyde se stím vnitřně smířit, že se večer neopijete.

Stejné je to i s motorovými vozidly. Jako majitel vozidla nesete odpovědnost za toto své vozidlo a pokud je Vám způsobena škoda, tak v případě, že nebude pachatel pravomocně odsouzen s přiznáním způsobené škody, tak objektivní škoda jde subjektivně za Vámi - zkrátka měl jste si své vozidlo lépe zabezpečit a nedostanete od nikoho ani korunu (samozřejmě lze někdy uplatnit pojištění, ale to se našich příkladů netýká).
Nemůžete se tedy domáhat škody od státu nebo obce, z důvodu, že stát nebo obec Vám vozidlo neohlídaly, protože toto není jejich v takovémto smyslu povinností, což někde již judikovalů u tuším Ústavní soud. Zkrátka subjektivní odopvědnost za objektivně způsobenou škodu jde za majitelem vozidla až do chvíle, kdy je odpovědnost prokázána někomu jinému - například zloději. Platí tady totiž vztah občanského a trestního práva jako vztah lex specialis trestního práva, tedy pokud není naplněna skutková podstata tretného činu a pravomocně usvědčen pachatel tohoto trestného činu (musí být splněny obě podmínky), tak za objektivně způsobenou škodu (ta která fakticky nastala) nese odpovědnost vlastník věci.

Doufám, že to již pochopíte:-)

S těmi kulturními akcemi musím říci, že to je dobře napsáno a odůvodněno. Autor tam má na mysli skutečnost, že provozovatel kulturní akce musí zabezpečit ochranu majetku a logicky tedy musí zajistit k tomu podmínky, protože jinak nese subjektivně objektivní odpovědnost za způsobenou škodu a to jak sobě, tak i návštěvníkům. Stačí si dát namísto toho například slovo "auto", oprostit se od bezpečnostních prohlídek a vychází tam naprosto shodné závěry jako na mnou výše uvedeném příkladu s lahví a autem:-)

volkswagen
Člen
# Zasláno: 18 Úno 2009 17:55
Odpovědět 


qqq: Bože můj, kam se to snažíte tu debatu posunout? Bavíme se o odtahu - dávám jako příiklad problém, který je mnohem palčivější a vy se mě tu snažíte setřít argumentem, že když mi vykradou auto, je to moje vlastní zavinění? Myslíte to vážně?

antimp
Člen
# Zasláno: 18 Úno 2009 18:23
Odpovědět 


On je západočeský A.C.A.B. svým zkresleným uvažováním už opravdu mimo realitu.

usama
Člen
# Zasláno: 18 Úno 2009 19:03
Odpovědět 


antimp zase prokázal svojí stupiditu.OBRÁCENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE O ZAVINĚNÍ V OBČANSKÉM
PRÁVU
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika
kap. 3
PRESUMPCE ZAVINĚNÍ V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (DE LEGE LATA)
Český občanský zákoník deklaruje zásadu presumovaného zavinění v ust. § 420 odst. 3, podle něhož se odpovědnosti zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Stávající verze citovaného ustanovení je odrazem tzv. velké novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 509/1991 Sb. Změna oproti původnímu znění spočívá především ve skutečnosti, že za stávající situace se může exkulpovat i právnická osoba, prokáže-li nedostatek zavinění na straně těch, kteří za ni jejím jménem jednali (§ 420 odst. 1), nebo těch, které při své činnosti použila (§ 420 odst. 2). Předchozí verze hovořila v ust. § 420 odst. 2 obč. zák. o tom, že se odpovědnosti občan zprostí, jestliže prokáže, že škodu nezavinil. Současná teorie a praxe omezuje presumpci zavinění na presumpci nedbalosti, a to pouze nedbalosti nevědomé, která nastupuje tehdy, pokud byla prokázána škoda a porušení právní povinnosti včetně existence příčinné souvislosti mezi nimi.7 Jsou-li předpoklady odpovědnosti škůdce splněny, lze uvažovat o jeho exkulpaci. Je na škůdci, aby prokázal, že vzniklou škodu nezavinil, tedy že při jeho protiprávním jednání nešlo ani o nevědomou nedbalost. Škůdce musí prokazovat skutkové okolnosti, z nichž lze učinit spolehlivý závěr, že na škodě vzniklé z protiprávního úkonu nenese vinu. Chce-li se škůdce zprostit odpovědnosti za škodu, nestačí důkaz, že učinil vše podle svých subjektivních schopností a znalostí. Kritériem hodnocení musí být objektivní míra úsilí, kterou je možno požadovat od každého občana, přičemž měřítko by mělo být aplikováno konkrétně s přihlédnutím k určité situaci a diferencovaně.8
Tvrdí-li poškozený škůdcův úmysl, musí jej prokázat,9 neboť presumpce zavinění se
nevztahuje na úmysl. Tak například při rozhodování o nároku na náhradu škody je soud
povinen vždy zkoumat, zda jsou dány zákonné předpoklady pro snížení požadované náhrady škody podle ust. § 450 obč. zák., snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.10
Část české civilistiky kromě vědomé a nevědomé nedbalosti rozlišuje ještě prostou nedbalost (culpa levis) a hrubou nedbalost (culpa lata), které se dopustí ten, kdo nepozná, co je zřejmé všem, jakož i ten, kdo se zaváže k profesionálnímu výkonu, ale nedostojí svému závazku pro nedostatek potřebných znalostí nebo pečlivosti.11 Stran možných pochybností nad oprávněností zavedení kategorie prosté nedbalosti, která dle mého názoru de lege lata z občanského zákoníku nevyplývá, a to ani s odkazem na ust. § 42a odst. 2 nebo § 485 odst. 2 obč. zák.,12 lze s autory souhlasit, že presumpce zavinění by zahrnovala pouze prostou nedbalost, kdežto hrubá nedbalost by musela být poškozeným prokázána.
---
4 Macur, J., op. cit. sub. 1, s. 146, 149, 151.
5 Ibidem, s. 151.
6 Ibidem, s. 153, 154.
7 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1070.
8 Holub, M. a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praha: Linde, 2003, s. 343.
9 Např. ust. § 423, § 424, § 447 odst. 2 a § 450 obč. zák. 10 Srov. R 34/1969
11 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha: Linde Praha, a. s., 2008, s. 799.
12 Dovozováno ze slovních spojení „náležitá pečlivost" a „mohl a měl vědět". Podle názoru autora tohoto příspěvku zná stávající český občanský zákoník pouze nedbalost vědomou, nevědomou a hrubou.

volkswagen
Člen
# Zasláno: 19 Úno 2009 09:31
Odpovědět 


Já bych byl rád, kdybychom se vrátili k původnímu - tedy k té statistice. Tohle tapetování je opravdu k ničemu.

tix0575
Člen
# Zasláno: 21 Úno 2009 14:02
Odpovědět 


Mohu potvrdit, že na odděleních PČR kde jsem sloužil ;) byly "botičky" ve výzbroji. Jen se nepoužívaly a to z několika důvodů..např proto, že nikoho nebavilo se s nimi tahat do a z auta, protože sl. auta se pro poruchovost značně střídala. Dále pak nikdo nestál o to, aby mu celou noc za hlavou rachtalo nějaké železo a jako poslední důvod asi i to, že s tím byla spojená značná administrativní zátěž. Proto úspěšně rezivěly ve sklepě a použily se jen ve vyloženě důležitých případech. Navíc policista, když je na OOP sám, má 24 h službu a nápad trestné činnosti, nemá moc chutí ¨vyhledávat nějaké banální přestupky spojené s instalací boty, protože když ji tam dá, tak neví, kdy ji bude sundávat...a to by mohlo třeba zrovna vyjít na jedinou přestávku, kdy má čas otřít čelo a najíst se aspoň trochu civilizovaně... Proto pro PČR je snadnější požádat MP o nasazení, protože oni ji pak budou i sundavat :D Stačí si nalít čistého vína ;))

niaz8085
Člen
# Zasláno: 3 Úno 2020 08:03
Odpovědět 


آگهی رایگان تکرو
تبادل لینک
ضایعات کارتن
خرید آپارتمان استانبول
تجهیزات پزشکی تهران
فروشگاه مواد شیمیایی
قیمت ضایعات
تور آنتالیا ارزان
مهاجرت
مهاجرت اروپا
سایت تبلیغات رایگان
آگهی رایگان ایستگاه

<< . 1 . 2 .
Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici čtyři:
Pro ověření, že jste opravdu člověk je nutné SLOVNĚ odpovědět následující otázku:
Kolik je jedna krát jedna?
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Pouze registrovaní uživatelé smí vkládat příspěvky. Přihlaš se se svými přihlašovacími údaji před odesláním příspěvku, nebo se zaregistruj
 

Pohání nás free forum software miniBB™ © 2001-2020, Strážníci