reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Stejnokroje a Jednotka operativního zásahu v Brně


aneb nejenom strážníci v Praze mají jisté prohřešky vůči zákonům a vyhláškám.

Snažíme se monitorovat celý "trh" obecních policií a jelikož dodržování zákonů a vyhlášek není košer ani v Brně, posvítili jsme si na tamní vedení. Celé vše začalo využíváním nápisu STOP v rámci majákové lišty na střeše služebního vozidla, kdy si strážníci nejenom usnadňují práci při stavění vozidel, ale porušují i zákon. Další věcí je, že vedení MP Brno si zřejmě splnilo svůj klukovský sen a založilo Jednotku operativního zásahu, která má zjevnou analogii v útvaru ÚRN (Útvar rychlého nasazení), většinou špatně označovaný jako URNA. Opravdu jsou si představitelé MP Brno tak jisti, že zákonárce chtěl, aby obecní policie vytvářelo a provozovalo takovéto jednotky? (Více se o této problematice rozepisujeme i v Právních rozborech).

Nyní již pojďme k tomuto konkrétnímu případu. Veškeré texty jsou chronologicky řazeny. Zelenou barvou je označena zpráva určená pro MP Brno, červenou barvou je odpověd:

Dne: 14.05.2007

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vyjádření ve věci používání nápisu STOP na služebních vozidlech strážníky MP Brno a dále k podání bližších informací, týkající se Jednotky operativního nasazení, konkrétně jejich zařazení a stejnokroj. Jde mi konkrétně o zákonná ustanovení, na základě kterých MP Brno jedná ve mnou napsaných případech.

Děkuji za brzkou odpověď.

S pozdravem,

xyz

Dne: 28.05.2007

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti zaslané elektronicky Městské policii Brno Vám v příloze zasíláme požadované informace k používání nápisu „STOP“ a k Jednotce operativního zásahu.

JUDr.Eva Lněníčková Ph.D.
Ved. kanceláře ředitele a právního odboru
Městské policie Brno
Štefánkova 43, 602 00 Brno
e-mail: eva.lnenickova@mpb.cz

Dne: 28.05.2007

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
ředitelství, Štefánikova 43, Brno

Poskytnutí informace

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti doručené Městské policii Brno elektronicky dne 14. 5. 2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme požadovanou informaci, k používání nápisu „STOP" a k Jednotce operativního zásahu, která je vedena pod č.j. xxx-xx/2007.

1/ Používání nápisu „STOP"
Strážníci jsou povinni postupovat v souladu se zákonem, konkrétně při zastavování vozidel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zák. č.361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Jednotka operativního zásahu
Jednotka operativního zásahu (dále jen JOZ) Městské policie Brno (dále jen MP) je organizační celek strážníků MP s celoměstskou působností. Jednotka zajišťuje komplexní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona v souladu s ustanovením § 2 zák. č. 553/1991 Sb,, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obecní policii), v rámci statutárního města Brna a potřebami MP. Konkrétně JOZ plní speciální úkoly při ohrožení života a zdraví, zabezpečuje výjezdy při porušení ochrany objektů napojených na pult centrální ochrany. Spolupracuje s ostatními bezpečnostními složkami a dle potřeby plní dílčí úkoly při živelných pohromách, neštěstích a nehodách většího rozsahu v součinnosti s PČR, CO, RZP, hasiči a pod. s úkolem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona.

Strážníci JOZ stejně jako ostatní strážníci MP jsou při výkonu své pravomoci povinni dle ustanovení § 9 zákona o obecní policii prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem města. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie. Nášivka s názvem města se nosí na záloktí rukávu. Stejnokroje strážníků městské policie dle § 27 zákona o obecní policii musí obsahovat jednotné prvky, které stanovilo ministerstvo vnitra vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v platném znění. Podrobnosti o stejnokroji strážníků Městské policie Brno, jakož i o jeho nošení, stanovilo Zastupitelstvo města Brna obecně závaznou vyhláškou č. 8/1997, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno, ve znění pozdějších změn. Naposledy obecně závaznou vyhláškou č. 8/2006, kterou se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 8/1997, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 37/2005, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno.

S pozdravem

Daniel ŠÍMA
ředitel Městské policie Brno

Dne: 31.05.2007

Vážená paní doktorko,

děkuji za Vaši rychlou odpověď. Bohužel se znepokojením se na Vás musím obrátit znovu, protože zaslané materiály sice naprosto korespondují s mými, ovšem ne již s běžnou realitou v Brně.

Pokud se podíváme na celou věc po právní stránce, je věc zastavování vozidel řešena především v §79, odst. 2 zákona č.361/2000 Sb. ve znění novely 411/2005 Sb.:

(2) Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Osoby uvedené v odstavci 1 dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu "STOP" podle zvláštního právního předpisu.

Sama zajisté víte, že strážníci nejsou policisté a proto mě udivuje, že MP Brno běžně používá nápis STOP pro zastavení vozidel v ulicích města Brna. Pokud Vám tato informace není známá, což ovšem pochybuji, apeluji na Vás tímto s žádostí o prošetření této věci.

Nyní mi prosím dovolte věnovat pozornost stejnokrojům strážníků a také Jednotce operativního zásahu (dále jen JOZ). Pouze pro pořádek zde dávám citace konkrétních dokumentů, které stejnokroje řeší:

1. Vyhláška 88/1996 Sb. - §11 Jednotné prvky stejnokroje:

(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy,
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv označení,
c) pokrývka hlavy černé barvy,
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy,
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo "OBECNÍ" nebo "MĚSTSKÁ" a v jeho dolní části slovo "POLICIE".
(2) Velikost nárameníků a podrobnosti o tvarovém provedení odznaku a pásky na pokrývce hlavy jsou uvedeny v příloze.

2. Příloha citované vyhlášky: řeší konkrétní velikosti nárameníků, tvarové provedení, aj.

3. Vyhláška města Brna č. 8/2006 – článek 1:

(1) Strážníci Městské policie Brno vykonávají své pravomoci ve stejnokroji.
Jednotné prvky stejnokroje strážníka jsou:

a)
-košile bleděmodrá s krátkým nebo dlouhým rukávem s nárameníky bez označení, domovenkou na obou pažích, funkčním označením na obou rozích límečků a odznakem městské policie s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku
- černý svetr s nárameníky bez označení, domovenkou na obou pažích, funkčním označením na obou pažích pod domovenkou a odznakem městské policie s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku
- černá kravata se znakem města Brna
- černá bunda s nárameníky bez označení, sako s nárameníky bez nápisu městské policie na zádech, domovenkou na obou pažích, funkčním označením na obou pažích pod domovenkou a odznakem městské policie s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku
- textilní kalhoty
- černá šestihranná brigadýrka s odznakem nebo černá zimní čepice
- černá obuv pevná, uzavřená, dle ročního období

b) při výcviku a při plnění speciálních úkolů
- černá bunda s nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE“ v bílé barvě na zádech, domovenkou na záloktí rukávu, funkčním označením na obou pažích a odznakem městské policie s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku - kombinéza černé barvy s nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE“ v bílé barvě na zádech, domovenkou na záloktí rukávu, funkčním označením na obou pažích a odznakem městské policie s identifikačním číslem na pravé straně hrudníku - textilní kalhoty
- černá čepice se štítkem a odznakem, alt. černý baret2
- černá obuv pevná, uzavřená, dle ročního období

(2) Domovenkou strážníka MP Brno se rozumí nášivka s názvem Městská policie, znakem a názvem města Brna; její provedení je uvedeno v příloze této vyhlášky.

4. Zákon o obecní policii 553/1991 Sb. - §27:

(1) Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Podrobnosti o stejnokroji, jakož i o jeho nošení, stanoví obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou; stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených zvláštními zákony.20)

Uvedené citace vyhlášek a zákona jsem zde uvedl pouze pro pořádek, protože jsem přesvědčen, že je samozřejmě znáte. Bohužel jsem ani v jednom dokumentu nenašel ani zmínku o bílé čepici, stejně jako o bílém tričku s dlouhým rukávem pod košilí a dalších textilií, používaných Vašimi strážníky.

Můžete mi prosím také upřesnit, co znamenají „speciální úkoly“, které jsou zmíněny ve vyhlášce města Brna č. 8/2006, odstavci 1 písmenu b? Jak mám dále rozumět výčtu textilií v tomtéž bodě, když je zcela zjevně v rozporu s vyhláškou 88/1996 Sb., respektive zákonem o obecní policii 533/1991 Sb., kde se přímo v §27, odstavci 1 píše: „Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vyhláškou“? Můžete mi vysvětlit, proč město Brno porušuje zákon a stanovuje si vlastní vyhláškou jiné stejnokroje, když zákon jasně říká, že toto stanovuje ministerstvo?

Na fotografii (viz. fotopříloha) pořízené pomocí digitálního fotoaparátu jsem pro názornost zachytil strážníka, který není dle mého názoru předpisově ustrojen. Nemusím snad dodávat, že strážník, který není ustrojen dle výše uvedených vyhlášek a zákona, tj. v jejich souladu, není strážníkem, a tudíž nemůže vykonávat pravomoci mu tímto svěřené.

Obracím se na Vás tedy žádostí o vyjádření k celé této problematice zastavování vozidel a stejnokrojů. Dovoluji si Vás také v rámci této zprávy upozornit, že tato žádost, včetně Vaší odpovědi bude podstoupena sdělovacím prostředkům.

S pozdravem,

xyz

Příloha: fotografie strážníka v nepředpisovém stejnokroji

Nepředpisově oblečený strážník

Dne: 10.07.2007

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti Vám zasíláme v příloze požadovanou odpověď.

S pozdravem
Právní odbor

(poznámka: nikdo nebyl podepsán, ale zprávu zaslala jistá Chládková Renata)

Dne: 09.07.2007

Vážený pane,

na základě Vaší stížnosti k problematice zastavování vozidel a stejnokrojů strážníků, doručené Městské policii Brno elektronicky dne 31. 5. 2007, Vám v zákonné lhůtě sděluji následující skutečnosti.

Na základě Vašeho podnětu a žádosti o prošetření, zda strážníci nepostupují při zastavování vozidel v rozporu s ustanovením § 79 odst. 2 zák. Č.361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že Inspekce ředitele a oddělení stížností Městské policie Brno dosud neřešilo jediný podnět na dané porušení zákona. Z podkladů, které máme k dispozici sdělujeme, že dosud u MP Brno nebylo řešeno ani prokázáno jednání strážníka Městské policie Brno v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 zák. č.361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve zněni pozdějších předpisů. Pokud máte jiné poznatky, poskytněte nám konkrétní údaje (kdy, kde,..) k dispozici a k případnému dalšímu řešení.

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006, kterou se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna Č. 8/1997, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 37/2005, kterou se stanoví pracovní výstroj strážníků Městské policie Brno byla přijata na základě kontroly a po konzultacích s MV ČR a rozhodně ji tedy nelze považovat za vydanou v rozporu se zákonem. Jednotné prvky stejnokroje ve smyslu Vyhlášky Č. 88/1996 Sb. nelze považovat za jediné legální ošacení strážníka, ale za sjednocující prvky tak, aby bylo možno identifikovat strážníka ve smyslu ustanovení § 9 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obecní policii). Také proto je v ustanovení § 27 zákona o obecní policii stanoveno oprávnění obce vydat vyhlášku, kterou si stanoví podrobnosti o stejnokroji a jeho nošení své obecní policie.

Na Vaši žádost upřesňujeme, že plnění speciálních úkolů strážníka vyplývá ze zákona o obecní policii a je přímo uvedeno v Nařízení č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Konkrétně jde o provádění speciálních úkolů při zajišťování veřejného pořádku v obci v souvislosti s výkonem pořádkové služby, řízení zásahů, používání speciální techniky a zařízení a řešení komplikovaných postupů.

Za přiloženou fotografii se strážníkem, který nebyl řádně ustrojen, děkujeme a sdělujeme Vám, že toto pochybení bylo kontrolními orgány MP zjištěno již v době před přijetím Vašeho podání a dotyčný strážník byl za své pochybení řešen v souladu s pracovněprávními předpisy.

Závěrem musíme konstatovat, že z fotografie je však i přes strážníkovu výstrojovou nekázeň zřejmé, že se jedná o strážníka Městské policie Brno. Nelze s Vámi souhlasit, že tento strážník pro svoje chyby ve výstroji nemůže vykonávat pravomoci zákonem mu svěřené. Strážník je povinen své pravomoci vykonávat ze zákona i mimo pracovní dobu, strážník jedná v postavení veřejného činitele, vůči kterému se v případě jeho nezákonnosti lze účinně i trestně právně bránit a tudíž každá osoba je povinna ze zákona podrobit se výkonu pravomoci veřejného Činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Je-li však dotčená osoba přesvědčena, že takovým jednáním bylo porušeno její právo, či ji byla způsobena škoda, může se proti takovému postupu bránit zákonným způsobem. Ústava ČR, listina ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho jejich pokynů uposlechli nebo neuposlechli.

S pozdravem

Daniel ŠÍMA
ředitel Městské policie Brno

Opravdu bedlivě sledujeme tento případ a jakmile dostaneme nové zprávy, okamžitě je zde uveřejníme.

Dotaz je veden u MP Brno pod jednacím číslem 106/ – 07/2007

 
spacer
spacer