reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

MVČR ke stejnokrojům


Jelikož vyhlášku ke stejnokrojům strážníků vydalo MVČR, bylo osloveno také.

Veškeré texty jsou chronologicky řazeny. Zelenou barvou je označena zpráva určená pro MVČR, červenou barvou je odpověd:

Dne: 10.05.2007

Dobrý den,

Chtěl bych se dotázat na výklad vyhlášky 88/1996 Sb. - §11 o jednotných prvcích stejnokroje městské/obecní policie. Konkrétněji, zda vždy alespoň jeden prvek stejnokroje strážníků musí být dle odpovídajícího bodu této vyhlášky.

Nevím totiž, zda stejnokroje, které používá Městská policie hlavního města Prahy nejsou v rozporu s výše uvedenou vyhláškou. Cituji:
(1) Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:
a) kravata černé barvy a bunda, sako anebo plášť černé barvy nebo košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy,
b) nárameníky v barvě bundy, pláště, saka nebo košile s krátkým rukávem, bez jakéhokoliv označení,
c) pokrývka hlavy černé barvy,
d) páska na pokrývce hlavy se čtverci v bílé a tmavě modré barvě uspořádanými pravidelně ve více řadách tak, aby se barvy čtverců střídaly šachovnicovým způsobem, umístěná viditelně po celém obvodu pokrývky hlavy s výjimkou kožešinové zimní pokrývky hlavy,
e) odznak na čelní části pokrývky hlavy ve tvaru kruhu bílé barvy s tmavě modrým mezikružím; v horní části mezikruží je v opisu zlatě ražené slovo "OBECNÍ" nebo "MĚSTSKÁ" a v jeho dolní části slovo "POLICIE".

Stejnokroj (lépe řečenoněkteré jeho varianty) pražských strážníků je podle mne v rozporu s vyhláškou ve více bodech:
- často jsou vidět strážníci v černé košili bez nárameníků
- čepice s kšiltem (baseballová čepice) strážníků nemá pásku černých a tmavě modrých čtverců
- tatáž čepice nemá na čelní části výše specifikovaný odznak, nýbrž jenom nápis Městská Policie

Vysvětlení ředitelství městské policie v praze, které jsem, k téhle problematice našel mi připadá nedostatečné, a proto se s tímhle problémem obracím na Vás.

Předem děkuji za odpověď. S pozdravem

xyz

Dne: 28.05.2007

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na Váš e-mailový dotaz ve věci stejnokrojů strážníků obecní (městské) policie.

S pozdravem

M. Bínová

Dne: 28.05.2007

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j.: OBP-xxx/S-2007

Praha 28. května 2007

Počet listů: 2

Vážený pan xyz

Odpověď na e-mailový dotaz ve věci stejnokrojů strážníků obecní (městské) policie

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR obdržel dne 10. května 2007 Váš e-mailový dotaz týkající se stejnokroje strážníků, respektive zda musí strážníci vždy mít alespoň jeden prvek stejnokroje podle § 11 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb. (dále jen „vyhláška Ministerstva vnitra“).

Otázka stejnokrojů strážníků je upravena nejen výše zmíněnou vyhláškou Ministerstva vnitra, ale také přímo zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), a obecně závaznými vyhláškami konkrétních obcí.

V souladu s § 27 odst. 1 zákona o obecní policii musí stejnokroje strážníků obecní policie obsahovat jednotné prvky, které jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra. Jelikož však vyhláška Ministerstva vnitra vyjmenovává jen určité díly stejnokroje strážníků (některé alternativně), mají jednotlivé obce (města) právo stanovit další podrobnosti stejnokroje strážníků a podrobnosti jeho nošení obecně závaznou vyhláškou obce. Je tomu tak zejména z důvodu odlišností jednotlivých samospráv, které obecní (městské) policie zřizují, co do objemu finančních prostředků, škály vykonávaných činností, počtu strážníků, zeměpisné polohy a s tím spojenými rozdíly v počasí. Stejnokroj strážníka také nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených zvláštními zákony. Forma obecně závazné vyhlášky obce pak byla zvolena proto, aby občané měli možnost se se stejnokroji strážníků seznámit, a tak je i bezchybně identifikovat.

Zastáváme názor, že stejnokroje strážníků by měly obsahovat všechny jednotné prvky uvedené ve vyhlášce Ministerstva vnitra. Klíčové však je zejména, aby strážníci byli jednoznačně identifikovatelní a nezaměnitelní. Zde je nezbytné poznamenat, že strážníci se neprokazují pouze stejnokrojem, ale také odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce, případně prohlášením.

V minulosti byly zaznamenány případy, kdy obce (města) si upravily stejnokroje strážníků způsobem, který překračoval rámec zákona a mohlo dojít k omylu v identifikaci strážníka. V těchto případech byla samosprávám ze strany Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy poskytnuta metodická pomoc, aby došlo k nápravě nežádoucího stavu.

Od doby účinnosti vyhlášky Ministerstva vnitra však došlo k zásadnímu rozšíření pravomocí strážníků obecních (městských) policií a tím také vzrostla potřeba nově upravit, rozšířit a detailněji popsat jednotlivé prvky stejnokrojů. V současné době je tedy připravována novela vyhlášky Ministerstva vnitra v této oblasti. V této souvislosti bude také jednáno se zástupci Městské policie hl. m. Prahy ve vztahu ke stejnokrojům jejich strážníků.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení

 
spacer
spacer