reklama
Chcete zde mít reklamu? Kontaktujte nás!

spacer

Stanovisko MVČR č. 23/2007


Následující stanovisko je nejzásadnější především ve věci takzvané ústrojové kázně (v mnoha případech spíše nekázně) strážníků. Této problematice se věnuje hlavně zvýrazněný odstavec.

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 23/2007

Označení stanoviska: Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje a zrušuje orgán obce – obecní policie a obecně závazná vyhláška kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji strážníků obecní policie a o jeho nošení

Právní předpis: zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 1 odst. 1, § 27 odst. 2
Související práv. předpisy: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písmeno d)
Klíčová slova: zřízení a zrušení obecní policie
Datum zpracování: 4. června 2007
Zpracovali: Mgr. Aleš Křížan, v. r., Mgr. Vítězslav Šemora, v. r., vedoucí oddělení metodiky a koordinace dozoru
Schválili: projednáno s odborem legislativy a koordinace předpisů
JUDr. Miroslav Brůna, v. r., vedoucí oddělení legislativně-právního
Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru

Stanovisko:
Obecní policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Úkoly obecní policie plní v obcích, které jsou městy nebo statutárními městy, a v hlavním městě Praze městská policie. Tento orgán zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. Zřízení a zrušení obecní policie oznamuje obec písemně do 15 dnů ode dne přijetí takového rozhodnutí Ministerstvu vnitra – viz. ust. § 26a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. Obec, která obecní policii nezřídila může s obcí, která tak učinila, uzavřít veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie plnit své úkoly na území této obce.

Zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce jsou obsažena v ust. § 1 odst. 1 a v § 27 odst. 2 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. První citované zmocnění umožňuje obcím, aby obecně závaznou vyhláškou zřídily či zrušily obecní policii; druhé z nich upravit podrobnosti výstroje obecní policie.

Rozhodování o zřízení a zrušení obecní policie je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce, které rozhoduje formou obecně závazné vyhlášky (pouze na základě usnesení zastupitelstva nelze obecní policii zřídit).

Obecní policie je definována jako orgán obce, která při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona zejména:
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
- upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě.

Obecní policii řídí starosta, případně jiný člen zastupitelstva obce pověřený tímto orgánem, jenž jedná jménem obce i v pracovněprávních vztazích strážníků.

Obsah vyhlášky, jíž se zřizuje obecní policie bude velmi stručný, protože jejím smyslem není určovat náplň činnosti obecní policie, daný zákonem, ale jde pouze o formální akt zastupitelstva, jímž je obecní policie zřízena nebo zrušena. K provedení zákona o obecní policii byla vydána vyhláška Ministerstva vnitra č. 88/1996 Sb., která stanoví odborné předpoklady strážníka, způsob jejich ověřování, postup při vydávání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka a také jednotné prvky stejnokrojů strážníků a označení motorových vozidel obecní policie.

Stejnokroj nesmí být zaměnitelný se stejnokrojem příslušníků ozbrojených sil a sborů a dalších sborů nebo organizací zřízených zvláštními zákony. Stejnokroje strážníků a označení motorových vozidel obecní policie musí obsahovat jednotné prvky, které stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Proto lze říci, že zákonné zmocnění obce ve věci obecně závazné vyhlášky o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení se týká převážně nošení uniformy, zatímco vnější úprava stejnokroje obecně závaznou vyhláškou může vlastně řešit jenom střih, tvar pokrývky hlavy a případné hodnostní označení, když barva a jednotící prvky uniforem jsou již dány podzákonným předpisem, vzor služebního odznaku pak přímo zákonem (jeho přílohou).

Obec není oprávněna v obecně závazné vyhlášce upravovat otázky řízení obecní policie, pravomoci, oprávnění a povinnosti strážníků obecní policie, vnitřní organizační záležitosti obecní policie. Současně je třeba zdůraznit, že obecně závazná vyhláška o zřízení, příp. o zrušení obecní policie se omezuje pouze na konstatování, že se obecní policie zřizuje, příp. zrušuje. Zároveň však není vyloučeno jednou obecně závaznou vyhláškou upravit zřízení obecní policie a současně podrobnosti stejnokroje strážníků obecní policie a podrobnosti o jeho nošení.

Závěrem uvádíme, že zákon o obecní policii nebyl nijak upraven v souvislosti s obnovením institutu městysů, takže obecní policie městyse nebude mít žádné speciální označení analogické nově zavedeným výrazům Úřad městyse (typu "Policie městyse X"). Pokud nedojde ke změně zákona, budou i městyse zřizovat obecní policii.

 
spacer
spacer